Ideologische basis van de oproep

Ons basisprincipe is de strijd tegen elke vorm van dominantie en de constructie van alternatieve samenlevingen d.m.v. een Integrale Revolutie.

Onze ideologie wordt geconcretiseerd in de volgende punten. De moeten verder worden uitgewerkt in het stichtend manifest van het Front:

1) Rechtvaardige en gelijke menselijke relaties gebaseerd op het principe van vrijheid.

 • Wij verwerpen elke vorm van dominantie of discriminatie van personen o.b.v. geslacht, seksuele geaardheid, ethnie of klasse.
 • We zetten in op wederzijdse steun en solidariteit, vertrouwen, respect, broederschap en in het algemeen op liefde tussen mensen.
 • We willen de vernedering van de mens, zoals we die overal ter wereld kunnen zien en die bewust wordt gestimuleerd door de dominante elites, omkeren. Immers, hoe sterker de mensen, hoe zwakker het huidge systeem zal worden.
 • Deze verandering kan er alleen komen mits de wil tot zelfkritische reflectie en het aanvaarden van kritiek door anderen.
 • We willen menswaardige omgangsvormen uitbreiden naar de hele mensheid.

2) Zelforganisatie en soevereine volksvergaderingen

 • De vergadering als middel om beslissingen te nemen met gelijkheid van stem, is de legitieme vorm van organisatie van gelijk welke gemeenschap.
 • Onder soevereine volksvergadering verstaan wij de zelfbeschikking van mensen via deze vorm van horizontale organisatie. De betrokkenheid van mensen bij deze vergaderingen is uiteraard vrij.
 • Relaties tussen volkeren en gemeenschappen gebaseerd op solidariteit, vrijheid en decentralisatie: horizontale en gelijkwaardige interafhankelijkheid; bereidheid tot coördinatie en interactie en dit vanuit het meest lokale niveau tot het bredere geografische niveau. Beslissingen moeten zoveel mogelijk op het laagste, lokale niveau genomen worden, enkel op grotere schaal waar het echt noodzakelijk is ( het principe van subsidiariteit, confederatie en fractualiteit).
 • Inbouwen van diversiteit, met respect voor menselijke en persoonlijke verschillen; minderheden een stem geven in alle beslissingen die tijdens de vergaderingen worden genomen.
 • Om al deze redenen: verwerping van de staat in al zijn verschijningsvormen.

3) Het gemeenschappelijke/het publieke

a/ Rekuperi la propieton kiel komunan havaĵon kun popola posedo kaj kontrolo
eigendom recupereren en onder controle van de gemeenschap brengen, het gebruik ervan en de zeggenschap erover in handen van de mensen brengen.

 • We moeten de controle over land en productie middelen recupereren en weer in handen van de gemeenschap brengen om zo het goed gebruik ervan te verzekeren.
 • We verwerpen het concept van privébezit als mechanisme van machtige klassen om kapitaal te accumuleren en de controle te verwerven over productiemiddelen, land en het gebruik ervan. Dominantie door enkelen over velen wordt op deze manier bestendigd d.m.v. loonarbeid, accumulatie, exploitatie en speculatie.
 • Individuele belangen vervreemden ons van andere mensen en vernietigen de mogelijkheid tot gemeenschappelijk bezit.

b/ Een publiek coöperatief systeem opbouwen, gebaseerd op wederzijdse hulp

 • We ijveren voor het gemeenschappelijk goed, om te garanderen dat onze vitale basisbehoeften (voeding, gezondheid, huisvesting, educatie, energie, transport) verzekerd worden via een publiek systeem, door onszelf opgebouwd en gebaseerd op zelfbeheer waarbij de menselijke waardigheid en capaciteiten worden gerespecteerd.
 • We verwerpen de Staat als controlesysteem waarbij mensen worden geëxploiteerd door andere mensen. Wij wijzen dus ook de paternalistische sociale diensten van de staat af. Deze bevorderen individualisme en ondermijnen het potentieel tot zelfemancipatie (self-empowerment).We verwerpen de controle over publieke diensten door minderheden, of het nu gaat om de staat of de markt. Daarom zijn we ook tegen alle privé corporate elitistische netwerken in handen van deze minderheden.

c/ Vrije toegang tot informatie en kennis

 • We willen vrije toegang tot informatie. We willen de menselijke natuurlijke neiging tot experimenteren en onderzoek als bronnen van kennis aanmoedigen.
 • Alle kennis moet vrij toegankelijk en gedeeld zijn; kennis moet een gemeenschappelijk goed worden.

4) Een nieuwe economie gebaseerd op coöperatie en nabijheid

 • We verwerpen het kapitalisme als productiemechanisme en de markt gebaseerd op concurrentie, de wet van de sterkste en ongelimiteerde groei.
 • We verwerpen het huidige financiële systeem, gedomineers door centrale – en privébanken; we verwerpen ook alle interesten op geld.
 • We laten ons leiden door het principe: “Ieder volgens zijn mogelijkheden en voor iedereen wat ze nodig hebben”.
 • We geloven in horizontale coöperatie als basis voor economische relaties.
 • We promoten het principe van coöperatief werk en consumptie. We zijn voor de afschaffing van loonarbeid en uitbuiting van werkkrachten.
 • Naar een nieuw economisch systeem: met een alternatieve, sociale munt, ruilhandel, een gifteconomie en een communautaire economie.
 • Economie moet zo lokaal mogelijk en zonder tussenpersonen georganiseerd worden;
  rechtvaardige en gelijkwaardige relaties tussen producenten en consumenten.
 • Waar noodzakelijk: een publiek financieringssysteem zonder interesten.

5) Met respect voor het leven en de natuur werken

 • Wij maken deel uit van de natuur en in onze relatie hiermee, passen wij de principes van coöperatie, conservatie en respect toe. Wij streven een goed samen-leven met andere levende wezens na.
 • We moeten rekening houden met de cycli van de natuur, om menselijke activiteit duurzaam te maken, dit van generatie op generatie.
 • We verwerpen de waarden en dynamieken van het huidige systeem dat verschillende levensvormen in gevaar brengt en vernietigt en niet-vernieuwbare energiebronnen uitput.
 • We moeten gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en dit op een gedecentraliseerde manier. Zo kunnen we zelf voorzien in de noden van de gemeenschap en de impact van grote steden op energiebronnen verkleinen.

6) Kiel ni povas fari tion?6. Hoe kunnen we dit alles doen?

 • Coherentie tussen middelen en doeleinden: het proces van een Integrale Revolutie is een transitie van het huidige systeem naar een nieuwe samenleving en mensheid. De af te leggen weg moet weerspiegelen waar we naartoe willen. Het is dus noodzakelijk dat de middelen die we gebruiken om deze transformatie te bereiken, in overeenstemming zijn met de doeleinden die we nastreven.
 • Dialectische en simultane constructie van waarden: een verandering van waarden is nodig om structuren te veranderen. Om een brede en diepgaande verandering van waarden te bekomen, zijn nieuwe structuren nodig die de toepassing van deze waarden stimuleren.
 • De Integrale Revolutie moet gerealiseerd worden vanuit lokale groepen, waarbij we inzetten op decentralisatie en lokale actie, maar wel met een globale visie in het achterhoofd. Als dit proces simultaan vooruitgang boekt in verschillende regio’s, zal het veel meer impact hebben en moeilijker te stoppen zijn.
 • De volkeren en gemeenschappen die deelnemen hebben het onvervreemdbaar en legitiem recht om zich te organiseren en de zelfverdediging van hun leven, veiligheid, cultuur en territorium op te nemen. Hierbij verdedigen wij het maxime: “Zo weinig mogelijk geweld naar andere mensen toe en zoveel mogelijk respect voor de vrijheid en het leven van personen” belangrijk.
 • Om deze revolutie te kunnen realiseren, vinden wij volledige ongehoorzaamheid aan het heersende systeem legitiem en noodzakelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze principes moeten toegepast moeten worden in elke context die kan bijdragen tot een transformatieve actie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.