Què entenem per Revolució Integral?

Revolució: transformació radical de les estructures i dels valors que fonamenten una societat.

Integral: que comprèn tots els elements que pot tenir per ser complet.

Revolució Integral: procés de significació històrica per a la construcció d’una nova societat autogestionària, basada en l’autonomia i l’abolició de les formes de dominació vigents: l’Estat, el capitalisme i totes aquelles que afecten les relacions humanes i la relació amb la natura.

Implica una acció conscient, personal i col·lectiva, per a la millora i la recuperació de les qualitats i els valors que ens capacitin per a una vida en comú. Alhora, implica la construcció de noves formes i estructures organitzatives en tots els àmbits de la vida que garanteixin igualtat de decisió i equitat en la cobertura de les necessitats vitals.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.